Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2009/09/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Gaintza

?

2008ko ekitaldiko aurrekontuko kreditu gehigarrien modalitatean kreditu aldaketako 02 zenbakidun espedientea. 

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

151. zenbakia Data 2008-08-08 25697 orria

--------------------------------------------------------------------------------
7 UDAL ADMINISTRAZIOA
GAINTZAKO UDALA
2008ko ekitaldiko aurrekontuko kreditu gehigarrien modalitatean kreditu aldaketako 02 zenbakidun espedientea. Behin betiko onespena.
--------------------------------------------------------------------------------

GAINTZAKO UDALA

Iragarkia

2008ko ekitaldiko Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien mo­da­lita­tean Kreditu Aldaketako 02 zenbakidun espedientea jendaurreko informaziozko legezko epea amaitu da eta haren aurka inolako erreklamazio edo oharrik jaso ez denez, aipatutako espedientea behin-betirako onartuta geratu da Udalba­tza­rrak 2008ko ekainaren 30ean hartutako erabakiaren bitartez.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 34.3 artikuluak, eta berak zuzendutako 15, 17 eta 18 artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen dira aldaketa horiek kapituluka laburturik:

UDALAREN 2008KO AURREKONTUA

KREDITUAK GEHI­TZEA

Kapitulua Izena Euroak

6 Inber­tsio errealak .......................... 11.970,00

Guztira ................................. 11.970,00FINAN­TZA­KETA

Kapitulua Izena Euroak

8 Finan­tza Aktiboak ......................... 11.970,00

Guztira ................................. 11.970,00Argitara ematen da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko, 15. Artikuluan xedatutakoa betez.Gain­tza, 2008ko abuztuaren 4a.—Ignacio Javier Garmen­dia Arruabarrena, Alkatea.

(80) (8998)

| Herriko Plaza , z.g - (20248). Telefonoa: 943 889564, Faxa: 943 889564 | © Gaintzako Udala. IFK P2003800F