Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2009/09/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Gaintza

?

2007ko Aurrekontuaren Kontu Orokorra jende aurrean jartzea. 

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

202. zenbakia Data 2008-10-21 31941 orria

--------------------------------------------------------------------------------
7 UDAL ADMINISTRAZIOA
GAINTZAKO UDALA
2007ko kontu orokorra jende aurrean jartzea.
--------------------------------------------------------------------------------

GAINTZAKO UDALA

Iragarkia

Udal honetako Kontuen Komisio Berezia, Administrazioa eta Gizarte Ongizate batzor­deak bere oniri­tzia eman dio 2007ko ekitaldiko Aurrekontuaren Kontu Orokorrari 2008ko urriaren 06an egindako bileran. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, 2007ko Kontu Orokorra eta Kontuen Komisio Berezia, Administrazioa eta Gizarte Ongizate batzor­dearen txos­tena 15 eguneko epean jendaurreko erakusketan jar­tzen da.Epe horretan interesatuek errekla-mazioak, erreparoak zein oharrak aurkeztu ahal izango dituzte Udale­txeko Sarrera Erregistroan, bulego orduetan.

Gain­tza, 2008ko urriaren 14a.—Ignacio Javier Garmendia Arruabarrena, Alkatea.

(95) (11627)| Herriko Plaza , z.g - (20248). Telefonoa: 943 889564, Faxa: 943 889564 | © Gaintzako Udala. IFK P2003800F